Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

  1. Adatvédelem áttekintés

Általános információk


Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?


Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Az adatkezelőre vonatkozó információk” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat. Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek az informatikai rendszerek, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldalletöltés időpontja). Ezeket az adatoka automatikusan kerülnek gyűjtésre, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy része a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében más része az Ön felhasználói magatartásának elemzésére kerül gyűjtésre.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál illetve ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.
Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök
A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezheti a szolgaltató. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik. Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Tárhelyszolgáltatás

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverei tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok. A tárhelyszolgáltatónk csak annyiban kezeli az Ön adatait, amennyiben ez szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.
A következő hosztert használjuk:
NetBeat GmbH
Obermünsterstr. 9
93047 Regensburg

3. Általános megjegyzések és kötelező információk
Adatvédelem

Ezen oldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Megjegyzés az illetékes hivatalról
A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős fél:

Valeria Sass
Schrepkow 6
16866 Gumtow OT Schrepkow
Telefon: +49 (0) 33977 82279
E-mail: info@valeriasass.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szerepel egy konkrétabb tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a DSGVO 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, ha az adatok különleges kategóriáit a DSGVO 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a DSGVO 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás ezen felül a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, akkor azokat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük. Az adatfeldolgozás továbbá a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is elvégezhető. Az egyes esetekre vonatkozó jogalapról a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései nyújtanak tájékoztatást.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (DSGVO 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁSRA A KÖVETKEZŐ CIKKEK ALAPJÁN KERÜL SOR. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖNNEK JOGA VAN AHHOZ, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON ADATAI GYŰJTÉSE ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKRA HIVATKOZVA.
HELYZETÉBEN TILTAKOZHAT SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).
HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL DIREKT MARKETING CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős félnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról. Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és bármely más, a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:
Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink közötti egyensúlyt kell megteremteni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

  1. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett „sütiket” használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.
Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).
A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.
Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kívánt bizonyos funkciók (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket (szükséges sütik) a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-kat tárolja. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.
Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.
Amennyiben harmadik fél által vagy elemzési céllal sütiket használnak, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:
böngésző típusa és verziója
Használt operációs rendszer
hivatkozó URL címe
A hozzáférő számítógép gazdaneve
A kiszolgálói kérés időpontja
IP-cím
Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.
Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása – ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép kapcsolatba velünk, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.
Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már megszűnik (pl. a kérése feldolgozása után).

Forrás: e-recht24.de